Oferta » Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze

Infrastruktura komunalna:
 • magistrale i sieci wodociągowe,
 • grawitacyjne, ciśnieniowe i podciśnieniowe systemy kanalizacji,
 • drogi i parkingi,
 • sieci elektroenergetyczne.

Obiekty i urządzenia gospodarki wodno-ściekowej:
 • komunalne, osiedlowe, wiejskie oczyszczalnie ścieków,
 • obiekty podczyszczania ścieków opadowych i przemysłowych,
 • stacje wodociągowe,
 • stacje uzdatniania wody.

Budownictwo jednorodzinne:
 • przyłącza domowe wod-kan, gazowe i elektryczne,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • wewnętrzne instalacje sanitarne,
 • systemy nawadniania ogródków przydomowych.

Wewnętrzne instalacje sanitarne i przemysłowe:
 • w budownictwie mieszkaniowym,
 • w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej.

Inne obiekty:
 • zbiorniki retencyjne,
 • systemy nawodnień obiektów sportowych i terenów zielonych,
 • fontanny miejskie i ogrodowe.