Oferta » Usługi niestandardowe

Usługi niestandardowe

Projekty indywidualne obiektów gospodarki ściekowej:
  • separatory produktów ropopochodnych,
  • separatory tłuszczu,
  • osadniki tradycyjne i wielostrumieniowe,
  • przepompownie ścieków i wód deszczowych,
  • inne wg zapotrzebowania,

Programy komputerowe:
  • wspomagające obliczenia w technice sanitarnej,
  • wspomagające dobór wielkości obiektów technologicznych,
  • wspomagające zarządzanie procesem produkcyjnym,

Dokumentacja techniczna dla potrzeb wdrożenia do produkcji
Dokumentacja techniczna powtarzalna
Plany Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
Oceny ryzyka i instrukcje BHP w budownictwie