O firmie » Wojciech Bogusławski - doświadczenie zawodowe

Wojciech Bogusławski - doświadczenie zawodowe

Właściciel firmy Wojciech Bogusławski, ukończył studia wyższe na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Szczecińskiej w 1980 roku, z oceną ogólną "bardzo dobry". W roku 1983 uzyskał uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, nadane przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie, w następujących specjalnościach:

Nr ewidencyjny 237/Sz/83 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji do ochrony wód, upoważniających do:

  • sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych uzbrojenia terenu,
  • sporządzania projektów instalacji i urządzeń służących do ochrony wód przed zanieczyszczeniami, łącznie z ze związanymi z nimi konstrukcjami
  • kierowania i nadzorowania i kontrolowania budowy,
  • kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji,
  • oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji i urządzeń służących do ochrony przed zanieczyszczeniem wód, łącznie ze związanymi z nimi konstrukcjami wsporczymi.

Nr ewidencyjny 277/Sz/83 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych, upoważniających do:

  • sporządzania projektów instalacji sanitarnych,
  • kierowania i nadzorowania i kontrolowania budowy,
  • kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji,
  • oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

Praktykę zawodową Wojciech Bogusławski rozpoczął w Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego w Szczecinie, na stanowisku Pomoc Techniczna.
W ciągu kilku lat zatrudnienia awansował na stanowisko Kierownika Zespołu projektowego przechodząc kolejno przez poszczególne szczeble: asystenta, starszego asystenta i projektanta. Kolejne miejsce zatrudniania to: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Szczecinie, Spółdzielnia Pracy Inżynierów "WEKTOR" w Szczecinie oraz Zakład Budownictwa i Ochrony Środowiska "BIOS" Sp. z o.o. w Szczecinie na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Technicznych.
W roku 1991 rozpoczął samodzielną działalność gospodarczą w założonej przez siebie spółce cywilnej "TOP-EKO", którą w roku 1992 przekształcił w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o tej samej nazwie. Od 2004 roku działa jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod szyldem "TOP-EKO WOJCIECH BOGUSŁAWSKI".
Z końcem roku 2005 pełni funkcję kluczowego eksperta technologa przy realizacji budowy dwóch oczyszczalni ścieków dla miasta Szczecina: "Pomorzany" i "Zdroje" finansowanych z funduszu Unii Europejskiej.